Kum Ba Yah
Praise Song
Kum Ba Yah Lyrics
Kum ba yah, my lord, Kum ba yah!
Kum ba yah, my lord, Kum ba yah!
Kum ba yah, my lord, Kum ba yah.
O Lord, Kum ba yah

Someone's crying, Lord, Kum ba yah!
Someone's crying, Lord, Kum ba yah!
Someone's crying, Lord, Kum ba yah!
O Lord, Kum ba yah

Someone's laughing, Lord, Kum ba yah!
Someone's laughing, Lord, Kum ba yah!
Someone's laughing, Lord, Kum ba yah!
O Lord, Kum ba yah

Someone's singing, Lord, Kum ba yah!
Someone's singing, Lord, Kum ba yah!
Someone's singing, Lord, Kum ba yah!
O Lord, Kum ba yah

Someone's praying, Lord, Kum ba yah!
Someone's praying, Lord, Kum ba yah!
Someone's praying, Lord, Kum ba yah!
O Lord, Kum ba yah
More Christian Praise Songs Lyrics
 

Cartoon Songs

Dora the Explorer LyricsHoliday Songs

Christmas Carols Lyrics